Kwaliteit

Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleid is gebaseerd op kennis, ervaring en levensopvattingen. Bronnen daarvoor zijn stromingen zoals Reggio Emilia, Thomas Gordon en Rudolf Steiner.

Uitgangspunt is het ‘goed voelen’ van het kind. Een kind voelt zich goed als het gerespecteerd, gehoord, begrepen, serieus genomen wordt. Als er positief gereageerd wordt op redelijke wensen en behoeften. Maar ook de regels en afspraken duidelijk zijn.

Kinderen worden begeleid naar zelfstandigheid en in hun sociale vaardigheden: kom voor jezelf op én houd rekening met je omgeving. Zo wordt ook het zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld vergroot.

Dit en meer kunt u vinden in het Pedagogisch beleid het pedagogisch werkplan Dagopvang en BSO

‘Goed voelen’

Veilig, warm, vertrouwd en een goede sfeer zijn voorwaarden om uw kind zich goed te laten voelen. Het zijn de belangrijkste maar niet echte concrete begrippen. Het geeft aan waar naar gestreefd wordt. Concreter geformuleerd vindt u in het pedagogisch beleid waar de zorg op gebaseerd is.

Duidelijke grenzen, dagritmes, vaste groep, herkenbare rituelen scheppen een goed gevoel van veiligheid en vertrouwen. Tegelijk hoort bij ‘goed gevoel’ ook ‘vrijheid voelen’. Om te verkennen, te proberen, te ontdekken. Weten dat de pedagogisch medewerkers er zijn voor je veiligheid.
Aandacht en stimuleren van de creatieve kant van de kinderen is voor ieder kind anders. Vertrouwen krijgen in jezelf, durven en trots zijn op wat je gedaan hebt.

Communicatie

De kinderen worden consistent geobserveerd en observaties worden vastgelegd in een dagboek.

Deze wordt bijgehouden van baby tot schoolkind, om zo de ontwikkelingen te volgen en erop terug te kijken. Het vult de dagelijks overdracht bij het ophalen van uw kind aan.

Heeft u behoefte aan meer informatie of een diepgaander gesprek, naast het jaarlijks gesprek met de medewerkers, dan is dat natuurlijk altijd mogelijk.

GGD rapporten

De GGD houdt toezicht op de kinderopvang en legt de bevindingen jaarlijks vast in een rapport.

Een blik van buitenaf houdt ons scherp om de kwaliteit van de opvang maximaal te houden. 

Een verslag van het bezoek van de GGD aan onze locaties:

Dagopvang is hier na te lezen.

BSO Schaft is hier na te lezen

BSO Jeugdhonk is hier na te lezen

Suggesties, ideeën of ontevreden?

De frisse blik van ouders op het Zonnetje kan tot betere zorg en opvang leiden. Als een idee uitgevoerd kan worden heeft dat onze oprechte belangstelling.

Ontevredenheid is vaak het signaleren van iets dat beter kan of moet. Bent u ontevreden, voelt u dan welkom om het met de vestigingsmanager te bespreken. Ook als u ontevreden bent is uw mening welkom om onze kwaliteit te verbeteren. Wordt een ontevredenheid een klacht en komen we er niet samen uit, dan kunt u een klacht indienen bij de geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

In het bestand  ‘klachtenprocedure’ vindt u meer informatie. Informatie vindt u ook op www.degeschillencommissie.nl.